Artikel 12 procedure wegens het onttrekken aan ouderlijk gezag Art 279 WvS

Artikel 12 procedure. Als de politie en het OM de wet niet willen naleven….. onttrekken aan ouderlijk gezag Art 279 WvS

Je hebt gezamenlijk gezag en een omgangsregeling bekrachtigd middels een beschikking van de familierechter. De omgang wordt echter gefrustreerd door jouw ex. Kind is ziek, heeft een feestje of de deur wordt simpelweg niet open gedaan.

Stel je doet aangifte, maar er wordt niets mee gedaan, terwijl jij weet dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. (laat je dus niet wegsturen bij de politie, ze moeten jouw aangifte aannemen, zeg er duidelijk bij dat dit een officiële aangifte is, met verzoek tot vervolging)

Stel je doet aangifte en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, het wordt je moeilijk gemaakt, je wordt aan het lijntje gehouden. Politie wil er niets mee en roept dat het een civiele zaak is. Wat dus niet waar is: jouw kind wordt onttrokken aan ouderlijk gezag.

Dit tast jouw rechtvaardigheidsgevoel aan en eerlijk gezegd snap je er niets van. Waarom zijn er dan wetten???

Ik heb al eerder gezegd om aangifte te doen bij omgangsfrustratie. Onder bestanden van de openbare facebookpagina (h)erken ouderverstoting https://www.facebook.com/groups/507826229380204/ vind je de wetsartikelen op grond waarvan jij een stem hebt. Ik zeg ook altijd aan te halen dat je verzoekt tot vervolging  bij de aangifte. Vaak opent dat al deuren, want, mochten ze jouw aangifte seponeren (in het ronde archief gooien), dan kun jij je dus wenden tot de rechtbank door middel van een artikel 12 procedure, met de vraag of de rechtbank dan op zijn minst wel de wet wil naleven.

De wet die het heeft over gelijkwaardig ouderschap. De plicht en het recht van beide ouders om er voor het kind te zijn, ook al ben je van elkaar gescheiden. Ook het recht dat afgesproken regelingen, opgelegd door de rechter, worden nagekomen.

Het kan en mag niet zo zijn dat 1 ouder, zonder enige contra-indicatie, wordt weggehouden uit het leven van een kind, simpelweg omdat de andere ouder ‘het alleen wil doen’. Dat dus die ouder een situatie creëert waarbij er onrust omstaat in het leven van het kind en daarbij beloond wordt door de instanties, daar die gaan voor ‘rust (de Koninklijke weg)’ daar het kind afhankelijk is van de zorg-ouder.

Met andere woorden; tot op de dag van vandaag ‘wint’ de zorg-ouder, ook al groeit het kind op in bedrog, leugens en ontkenning van 50%DNA. Tot op de dag van vandaag negeren instanties, waaronder dus de politie, de wet. Daar mag je iets van vinden als liefdevolle, verantwoordelijk voelende ouder. Sterker nog; naar mijn mening MOET je hier iets van vinden! Als wij, burgers, ons hebben te houden aan de wet, dan hoort dat te gelden voor iedereen en zijn er zeker geen uitzonderingen voor de zorg-ouder, de politie en bijvoorbeeld de Raad van Kinderbescherming, Jeugdzorg en talloze instanties die oudervervreemding en verstoting in de hand werken omdat zij de wet naast zich neerleggen.

Laat je niet intimideren met het dreigement dat ,als jij jouw ouderrol op eist, zij (de instanties) hun macht zullen gebruiken in de vorm dat zij bepalen of en wanneer jij jouw kind mag zien. Dien meteen een klacht in op grond van geestelijke kindermishandeling, het schenden van de wet (gelijkwaardig ouderschap als er geen contra-indicatie is) en de Internationale Rechten van het Kind. Meteen een cc naar de Nationale Ombudsman (want het is ook een volwassen probleem, jij loopt vast) en de Kinderombudsman.

Hoe meer zij er last van krijgen, hoe eerder er iets gaat veranderen

Maar… voordat je in aanraking komt met de instanties zou je kunnen proberen de omgang vlot te trekken door gebruik te maken van de middelen die er nu zijn. (zie onder bestanden van bovengenoemde facebookpagina)

Onderstaand een voorbeeld brief van artikel 12 procedure mbt omgangsfrustratie; onttrekken van ouderlijk gezag. Met enige aanpassingen kunnen jullie aan de slag !

Deze moedige vader heeft een aantal keer aangifte gedaan bij de politie, maar in de loop van die 2 jaar heeft de politie er niets mee gedaan en uiteindelijk zijn de aangiften geseponeerd. Dan heb je nog een mogelijkheid, voordat jij je wendt tot de familierechter om jouw ouderrol te verdedigen….

12 SV Jou Naam/Achternaam

Uw kenmerk:

Op Datum heeft cliënt een schrijven (bijlage 1)  ontvangen van het Openbaar Ministerie met daarin een kennisgeving van niet verdere vervolging van de aangiftes die door hem zijn gedaan.

Volgens het OM zijn de aangiftes van cliënt geseponeerd vanwege het feit dat het steeds civiele kwesties betreft.

Cliënt kan zich niet vinden in deze argumentatie, nu er sprake is van een structureel niet nakomen van (omgangsregelingen) opgelegd door de civiele rechter, waartegen cliënt inmiddels al drie kort geding procedures tegen gevoerd heeft en waarbij de rechter hem telkens in het gelijk heeft gesteld door de wederpartij te verplichten om de omgangsregelingen na te komen.

Feiten:

Client heeft een affectieve relatie gehad met mevrouw X.Xxxxx. Uit die relatie is de minderjarige X.Xxxxx  (00-00-0000). Bij verbreking van de relatie zijn X.Xxxxx  en cliënt een omgangsregeling overeengekomen. Beiden zijn belast met het ouderlijk gezag over X.Xxxxx  (bijlage 2).

In (datum) heeft X.Xxxxx  een nieuwe relatie met de heer X.Xxxxx  gekregen en zijn zij gaan samenwonen in de woning van X.Xxxxx .  Vanaf dat moment wordt de bestaande omgangsregeling tussen cliënt en zijn zoon X.Xxxxx op alle mogelijke manieren gefrustreerd.

KG VONNIS (datum)

Hierin is bepaald dat X.Xxxxx  de omgangsregeling moet nakomen en zijn er nieuwe afspraken gemaakt (zie bijlage 3).

Deze afspraken worden niet nagekomen en op (datum)doet cliënt (na herhaalde pogingen in het civiele recht) aangifte van het onttrekken aan het gezag (bijlage 4).

KG VONNIS (datum)

Op (datum) doet de Kort Geding rechter wederom een uitspraak waarin X.Xxxxx  wordt gesommeerd de omgangsregeling na te komen (bijlage 5).

X.Xxxxx  komt ook het bepaalde in dit vonnis niet na en cliënt doet op (datum ) wederom aangifte van het onttrekken aan het gezag (bijlage 6). Hij heeft dan zijn zoon (ruim XX maanden)  vanaf (datum) tot op heden niet gezien, omdat X.Xxxxx  de omgangsregeling frustreert.

Vervolgens probeert de civiele advocaat van cliënt met X.Xxxxx  in contact te komen, echter levert dit niets op en nog steeds ziet cliënt zijn zoon niet.

In de tussenliggende periodes moet cliënt via Facebook wel vernemen dat zijn zoon door X.Xxxxx wordt meegenomen naar het buitenland voor vakanties en wordt zonder zijn instemming een identiteitskaart voor X.Xxxxx  aangevraagd.

Wat cliënt ook probeert (advocaat interventies, het starten van Kort geding procedures), X.Xxxxx weigert iedere medewerking met als gevolg dat cliënt geen contact met zijn zoon heeft en/of kan krijgen. De werkwijze van X.Xxxxx  leidt tot een ontwrichting van de vader- zoon relatie. Client heeft alle civielrechtelijke wegen bewandeld zonder resultaat.  Van belang op te merken is dat de heer X.Xxxxx  (nieuwe relatie van X.Xxxxx ) werkzaam is bij de politie te xxxx  en in deze situatie misbruikt maakt van zijn functie. Client heeft over zijn gedrag klacht (bijlage) gedaan bij de politie. Een reactie van de politie is tot op heden uitgebleven.

Vervolgens doet hij een derde en vierde aangifte op (datum) en (datum)(bijlage 7). De inhoud van deze aangiftes ziet wederom op hetzelfde onderwerp. Het niet nakomen van de verplichtingen opgelegd in de Kort Geding vonnissen.

Periode van onttrekken

 

 • Datum – datum
 • datum tot op heden

Sepot aangiftes

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat deze aangiftes niet tot een vervolging kunnen leiden en zijn geseponeerd vanwege het feit dat het civiele kwesties betreffen.

Deze redenering (zonder verder enkele onderbouwing) is veel te kort door de bocht.

Client stelt zich op het standpunt dat de personen tegen wie hij de aangiftes heeft gedaan (X.Xxxxx  haar partner X.Xxxxx ) voortdurend strijdig met hetgeen bepaald is in de Kort geding vonnissen van datum hebben gehandeld en daarmee meerdere malen op verschillende tijdstippen zich schuldig hebben gemaakt aan het onttrekken van X.Xxxxx onder het gezag van zijn vader en wettelijk vertegenwoordiger X.Xxxxx  (cliënt).

Onttrekken in de zin van artikel 279 Sr kan zowel bestaan uit het wegvoeren van de minderjarige als ook uit het onttrokken houden van de minderjarige aan het wettelijk gezag, in casu van cliënt. Van deze laatste situatie is sprake. Immers hebben X.Xxxxx en X.Xxxxx  in strijd met rechterlijke vonnissen gehandeld door X.Xxxxx niet naar zijn vader te laten gaan, terwijl die daar wel recht op had.

Jurisprudentie 

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4081

Het hof stelt voorop dat blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad (LJN AR8250) ook degene die (mede) het gezagover het minderjarig kind uitoefent, dit kind kan onttrekken aan het wettelijk over hem/haar gestelde gezag door zich niet te houden aan de bij rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling.

In casu hebben X.Xxxxx en X.Xxxxx  de omgangsregeling willens en wetens niet nageleefd door X.Xxxxx op de vastgestelde data niet af te geven aan cliënt. Ze hebben X.Xxxxx kennelijk om hun moverende redenen bewust niet afgegeven en aldus is er sprake van opzet, zoals bedoeld in artikel 279 Sr.

Er zijn voldoende bewijsmiddelen, bestaande onder andere uit de civiele beschikkingen en vonnissen om te bewijzen dat er voldaan is aan de bestanddelen van artikel 279 Sr.

Een strafrechtelijke vervolging van X.Xxxxx en X.Xxxxx  is dan ook noodzakelijk. Dat het een civiel onderwerp betreft mag aan vervolging niet in de weg staan.

Artikel 12 procedure wegens het onttrekken aan ouderlijk gezag Art 279 WvS

4 thoughts on “Artikel 12 procedure wegens het onttrekken aan ouderlijk gezag Art 279 WvS

 1. Andrea says:

  Dank je wel Annemarie, hier hebben we echt iets aan. Aangifte is nu 1 keer gedaan, na het niet nakomen van de eerste keer geen omgangsweekend. Inmiddels zijn we 3 weekenden verder en worden we alleen maar tegengewerkt terwijl we vragen om uitleg en goed onderbouwde argumentatie. De politie verwacht dat onze aangifte geseponeerd zal worden en nu word mijn partner geforceerd om een mediation traject in te gaan terwijl er tot op voor kort redelijk gecommuniceerd werd.
  Ik weet niet hoe of waar ik moet beginnen, maar ik wil me echt hard gaan maken voor de erkenning en herkenning van ouderverstoting, oudervervreemding en het voorkomen van schade bij kinderen van gescheiden ouders.

  Like

  1. Nou, ik kan jou nu al vertellen dat mediation niet gaat werken, maar misbruikt zal worden om de omgang nog meer te frustreren. Immers; er moet nu eerst rust komen, de situatie moet worden bestudeerd. Ondertussen kan de verstoter het kind ernstig bewerken en niemand die de verstoter daarop aanspreekt. Wordt de grond te heet onder te voeten van de verstoter, dan wordt in 1 keer het mediation traject opgezegd en erger, dat vindt de rechter dan eigenlijk ook wel weer prima.
   Als jouw man dan ageert en wijst op de wet en dus niet op zijn rug gaat liggen met de pootjes omhoog, dan mag de Raad de boel eventueel weer bestuderen of, nog leuker, jullie mogen door naar het volgende traject. Gezellig samen op krukjes bij Kind uit de Knel of naar een omgangshuis (bijvoorbeeld Kompaan en de Bocht) alwaar je met een bewust handelingsverlegen ouderschapsbemiddelaar door het stof gaat en van de ene verbazing in de andere valt; ouderschap blijft! of het High Conflictforum…. En ja, ook daar zal de verstoter eenzijdig alles afbreken als de druk wordt opgevoerd. Ondertussen zien jullie de kinderen niet meer. Ze worden bevraagd, moeten keuzes maken en kiezen dus uit lijfsbehoud voor die zorg-ouder…. alles opgelost toch?

   Mijn advies: kap alles af. Vraag om een omgangsregeling met dwangsom. De rest regelen jullie zelf wel. De instanties gooien immers extra kolen op het vuur.
   Blijf aangiften doen en nabellen, geseponeerd? doe die artikel 12 procedure. Bespaar jezelf tijd en frustratie.

   Like

 2. Tim says:

  Mooi en duidelijk verhaal. Ik zit een beetje in hetzelfde schuitje. Al sinds het uit elkaar gaan probeert mijn ex-vriendin mij kapot te krijgen door pesterijen en gebruikt daar onze dochter (12 jaar) voor. Nu heeft de rechter enkele maanden geleden bepaald dat ik mijn dochter het ene omgangsweekend uit school op mag halen en het andere weekend om 19 uur. In eerste instantie was ze om 15 uur uit school en werd ze om 16 uur opgehaald. Het is nog 25 km naar huis rijden over de ring Rotterdam, dus file. Nu is mijn dochter om 13.30 uur uit en willen we haar om 14.30 uur ophalen. Moeder zegt daar niet aan mee te werken omdat het anders onduidelijk wordt voor dochter en ze handelt in het belang van dochter. Dochter zelf zegt dat ze liever 16 uur opgehaald wordt en dat ze zelf mag bepalen omdat ze 12 jaar is. Uiteindelijk gaat het maar om anderhalf uur, maar ik heb zo het gevoel dat ze mijn dochter manipuleert. Ik weet dan ook niet zo goed waar ik goed aan doet. Aangifte? Jeugdzorg? Voor de zoveelste keer advocaat? Of ze toch maar hun zin geven? Moeilijk, moeilijk, moeilijk.

  Like

  1. Elke situatie heeft een held nodig, ben die held en zet jouw ego op zij. Ga naar de Facebookpagina (h)erken ouderverstoting en scroll door de bestanden of http://www.herkenouderverstoting.nl
   Vraag je af of derden erbij te betrekken jou gaat geven wat je verlangt. Weet dat jij haar alleen maar nog meer onderdruk zal zetten en dat derden erbij halen tegen je keert.
   Wat dat betreft hebben ouders zelf nog een lange weg te gaan. Het gaat niet om jou en derden erbij te halen, op deze leeftijd, gaat niet werken.
   Wat dan wel? Prima, als dochter in de file wil staan, dan heb jij daar jouw voordeel mee: extra tijd met haar alleen in de auto, tijd om elkaar goed te leren kennen. Dus mobieltje weg, hoe gaat het op school, wie zijn haar vrienden, wat houdt haar bezig. Alles is bespreekbaar, behalve moeder!
   Weet hoe en waarvoor jij moet vechten. Focus op een goede echte/vader relatie opdat het gif van moeder niet werkt.Laat zien wie jij bent, durf grenzen te stellen, in haar belang en vindt helemaal niets van hetgeen onder het dak van moeder gebeurt.
   Ben actief betrokken op de school, stuur complimentjes bij cijfers, vier het leven met jouw dochter zo lang dat kan.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s